Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Projekty i programy edukacyjne

 

PROJEKT - "ROZWIŃ SKRZYDŁA - ODKRYJ SWOJE UZDOLNIENIA"

13 maja2011 rok.

Protokół  z dnia13 maja 2011r.
z prac  Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób
zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”na stanowisku nauczyciel logopeda

Na podstawie:
Zarządzenia nr 06/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

§ 1
1. 27 kwietnia 2011r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Przewodniczący –Beata Włodarczyk,
- Członek Komisji –Justyna Jaworska
- Sekretarz – Aleksandra Sikora
dokonała wyboru ofert na stanowiska pracy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 2
1.Konkurs ofert został ogłoszony 11 maja 2011r. 
2.Na stanowiskonauczyciel logopeda w SP 16 wpłynęły 2 oferty: Pani Bogusławy Czaplińskiej-Głąb i Pani Barbary Mrozowskiej

§ 3

Komisja wybrała poniższego wykonawcę:

 1. Barbarę Mrozowską

Uzasadnienie wyboru: Pani Barbara M rozowska jest nauczycielem dyplomowanym oraz logopedą posiadającym świadectwo ukończenia Studia Podyplomowe w zakresie logopedii z wynikiem bardzo dobrym. Pani Barbara Mrozowska ma doświadczenie w pracy z dziećmi i zna środowisko w którym będą prowadzone zajęcia gdyż pracuje w SP 16 od 14 lat jako nauczyciel i logopeda.

11 maja 2011 rok.

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach  w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” na stanowisku:

Stanowiska:

 • Specjalista logopeda w SP 16

Wymagania:

wykształcenie wyższe z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w zakresie logopedii, doświadczenie w  pracy z dziećmi w klasach I - III, wysoka kultura osobista, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo.
Zakres zadań
organizowanie i prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych, prowadzenie wymaganej dokumentacji, tworzenie i realizowanie oraz weryfikowanie programu zajęć.
Dokumenty i terminy
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności ( do pobrania ze strony)
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Terminy i miejsce składania dokumentów
Termin składania ofert: do 13 maja 2011 r. do godz. 13.00 w siedzibie SP39 adres – ul. Obrońców Pokoju 4, 44 – 100 Gliwice
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 16 maja 2011 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
nabór na stanowisko logopedy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Aplikacje, które wpłyną do SP39 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SP 39 w Gliwicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP 39 w Gliwicach przy ul. Obrońców Pokoju 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2009r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458)

Do pobrania :

oświadczenie o niekaralności

kwestionariusz osobowy

27 kwietnia 2011 rok.

Protokół  z dnia 27 kwietnia 2011r.
z prac  Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób
zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”na stanowisku nauczyciel logopeda

Na podstawie:
Zarządzenia nr 05/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

§ 1
1. 27 kwietnia 2011r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Przewodniczący –Jolanta Gębczyk-Szłuinska,
- Członek Komisji –Beata Włodarczyk
- Sekretarz – Justyna Jaworska
dokonała wyboru ofert na stanowiska pracy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 2
1.Konkurs ofert został ogłoszony 19 kwietnia 2011r. 
2.Na stanowiskonauczyciel logopeda (w SP-18, SP-38, ) wpłynęły 4 oferty: Pani Bogusławy Czaplińskiej-Głąb, Danuty Głatki, Katarzyny Kusz i Elżbiety Rekus. 

§ 3

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Panie Danuta Głatka, Katarzyna Kusz i Elżbieta Rekus  spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

19 kwietnia 2011 rok.

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach  w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” na stanowisku:

Stanowiska:

 • Specjalista logopeda (w SP-18, SP-38, )

Wymagania:

wykształcenie wyższe z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w zakresie logopedii, doświadczenie w  pracy z dziećmi w klasach I - III, wysoka kultura osobista, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo.
Zakres zadań
organizowanie i prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych, prowadzenie wymaganej dokumentacji, tworzenie i realizowanie oraz weryfikowanie programu zajęć.
Dokumenty i terminy
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności ( do pobrania ze strony)
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Terminy i miejsce składania dokumentów
Termin składania ofert: do 26 kwietnia 2011 r. do godz. 13.00 w siedzibie SP39 adres – ul. Obrońców Pokoju 4, 44 – 100 Gliwice
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 02 maja 2011 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
nabór na stanowisko logopedy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Aplikacje, które wpłyną do SP39 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SP 39 w Gliwicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP 39 w Gliwicach przy ul. Obrońców Pokoju 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2009r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458)

Do pobrania :

oświadczenie o niekaralności

kwestionariusz osobowy

15 marca 2011 rok.

Oznaczenie sprawy: SP39/2/2011                                                  Gliwice, 15 marca 2011 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. )
pn.
Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych o nr 75657 - 2011


Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający do realizacji poszczególnych zamówień częściowych wybrał oferty poniższych Wykonawców:
            Zamówienie częściowe nr 1. „ Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59 – realizacja 414 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 9 uczniów”
„Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  21 184,38 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena”.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty: 1.  „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  21 184,38 zł., 100,00 pkt.
Nr oferty: 2. Elżbieta Rekus, 44 – 105 Gliwice, ul. Domeyki 36, cena ofertowa 28 980,00 zł.,
74 pkt.

Zamówienie częściowe nr 2. „ Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach  ul. Obrońców Pokoju 4 – realizacja 598 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 13 uczniów”
„Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa: 30 599,66 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena”.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty: 1.  „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  30 599,66 zł., 100,00 pkt.
Zamówienie częściowe nr 3. „ Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 38 w Gliwicach ul. Partyzantów 25 – realizacja 414 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 9 uczniów”
„Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa: 21 184,38 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena”.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty: 1.  „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  21 184,38 zł., 100,00 pkt.

Zamówienie częściowe nr 4. „ Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach ul. Okrzei 16  – realizacja 460 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 10 uczniów”
„Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  23 538,20 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena”.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty: 1.  „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  23 538,20 zł., 100,00 pkt.
Nr oferty: 3. Elżbieta Rekus, 44 – 105 Gliwice, ul. Domeyki 36, cena ofertowa 32 200,00 zł.,
74 pkt.

Zamówienie częściowe nr 5. „ Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 16 w Gliwicach  ul. Kilińskiego 1 – realizacja 414 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 9 uczniów”
„Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  21 184,38 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena”.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty: 1.  „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, Wałbrzych 58 – 306, ul. Pogodna 8
cena ofertowa:  21 184,38 zł., 100,00 pkt.
Nr oferty: 4. Barbara Mrozowska , 44 – 100 Gliwice, ul. Zubrzyckiego 7/15, cena ofertowa 28 970,00 zł., 74 pkt.

 

                               
Kierownik Zamawiającego

Jolanta Gębczyk - Szłuinska

 

07 marca 2011 rok.

Gliwice: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 75657 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 39 , ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 279 33 92, faks 32 279 33 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp39gliwice.eimperium.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła podstawowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zrealizowanych zostanie 2300 godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych logopedycznych w okresie od marca 2011 roku do 30 listopada 2012 roku w 5 publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice. Usługa polega na realizacji ww. zajęć w 5 szkołach podstawowych; generalną zasadą jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, zapobieganie powstawaniu wad i ich korygowanie (jeśli już powstały), wyrabianie właściwych nawyków mowy, usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, zachęcanie dzieci do wypowiadania się, uczestniczenia w rozmowie, wzbogacanie słownictwa poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń mających na celu np. ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania i pracy narządów artykulacyjnych (warg, języka, policzków, dolnej szczeki, podniebienia miękkiego), zwiększających objętość płuc, wzmacniających mięśnie oddechowe, wyrabianie nawyku oddychania nosem, rozbudzające wrażliwość słuchową u bezpośrednich odbiorców przedmiotu zamówienia tj. dzieci w wieku szkolnym objętych projektem. Ćwiczenia będą realizowane z dziećmi indywidualnie. Wykonawca zapewni realizację zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie w stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg przedmiotu usługi..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy prawne wykluczenia z postępowania określają: art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez oferenta.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegac się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez oferenta.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez oferenta.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a to poprzez: a) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz udokumentowanego co najmniej 10 - letniego doświadczenia w pracy logopedy, b) posiadanie kwalifikacji z zakresu logopedii potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub dyplomem ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez oferenta dyplomu. c) posiadanie referencji lub certyfikatów ukończenia szkoleń Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez oferenta. d) złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków wraz zaświadczeniem o niekaralności wydanym nie później niż w okresie jednego miesiąca od dnia złożenia oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez oferenta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp39gliwice.eimperium.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4, 41 - 105 Gliwice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4, 41 - 105 Gliwice, pok. nr 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja 414 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 9 uczniów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia w Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja 598 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 13 uczniów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia w Szkole Podstawowej nr 38 w Gliwicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja 414 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 9 uczniów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja 460 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 10 uczniów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia w Szkole Podstawowej nr 16 w Gliwicach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja 414 godzin dodatkowych dydaktycznych zajęć logopedycznych dla 9 uczniów..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Do pobrania :

SIWZ

załączniki:

ZAŁ. 1 - OFERTA

ZAŁ. 2 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. 3 - WZÓR UMOWY

ZAŁ. 4 - WYKAZ USŁUG

ZAŁ.5 - WYKAZ OSÓB

28 lutego 2011 rok.

Protokół  z dnia 28 lutego 2011r.
z prac  Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób
zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

Na podstawie:
Zarządzenia nr 04/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

§ 1
1. 28 lutego 2011r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Przewodniczący –Mariola Dworaczek,
- Członek Komisji –Beata Oparczyk, Beata Bednarczyk
- Sekretarz – Anna Barbachen
dokonała wyboru ofert na stanowiska pracy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 2
1.Konkurs ofert został ogłoszony 21 lutego 2011r. 
2.Na stanowisko: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(w SP-7, SP-16, SP-18, SP-38, SP-39)wpłynęło 15 ofert: Pani Małgorzaty Głowali, Magdaleny Rudnickiej, Jolanty Willner, Katarzyny Kościelniak, , Beaty Kawy, Jolanty Szymańskiej, Ewy Rak, Joanny Sojki, Grażyny Sadowskiej, Małgorzaty Semeniuk, Urszuli Żuber, Katarzyny Kukiełki, Aleksandry Sikory, Bożeny Purchały i Beaty Włodarczyk.  Komisja Rekrutacyjna uznała, że Panie Małgorzata Głowala, Magdalena Rudnicka, Jolanta Willner, Katarzyna Kościelniak, Beata Kawa, Jolanta Szymańska, Ewa Rak, Joanna Sojka, Grażyna Sadowska, Małgorzata Semeniuk, Urszula Żuber, Katarzyna Kukiełka i Aleksandra Sikora  spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

§ 3
1.Na stanowisko: Specjaliści terapeuci (w SP-7, SP-16, SP-18, SP-38, SP-39) wpłynęło 14 ofert : Pani Joanny Gruszki, Joanny Wrześniewskiej, Katarzyny Kościelniak, Marzeny Michaliszyn, Olgi Jankowskiej, Jolanty Szymańskiej, Marii Chachulskiej- Kolki, Ewy Rak, Joanny Sojki, Urszuli Żuber, Ewy Tokarz,  Katarzyny Kukiełki, Beaty Włodarczyk, Bożeny Purchały. Komisja Rekrutacyjna uznała, że Panie Joanna Gruszka, Joanna Wrześniewska, Katarzyna Kościelniak, Marzena Michaliszyn, Olga Jankowska, Jolanta Szymańska , Maria Chachulska - Kolka, Ewa Rak, Joanna Sojka, Urszula Żuber, Ewa Tokarz,  Katarzyna Kukiełka, Beata Włodarczyk, Bożena Purchała spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska. 
§ 4

1.Na stanowisko: Specjaliści gimnastyki korekcyjnej (w SP-7, SP-16, SP-18, SP-38, SP-39) wpłynęło 6 ofert : Pani Anity Jeniec, Beaty Polewki, Ewy Baryluk, Katarzyny Kukiełki, Pana Krzysztofa Świeściaka, Marcina Gusia, Komisja Rekrutacyjna uznała, że Panie Anita Jeniec, Beata Polewka,  Ewa Baryluk, Pan Krzysztofa Świeściak, Marcin Guś spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska. 

 

Protokół  z dnia 28 lutego 2011r.
z prac  Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób
zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

Na podstawie:
Zarządzenia nr 03/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

§ 1
1. 28 lutego 2011r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Przewodniczący –Mariola Dworaczek,
- Członek Komisji –Beata Oparczyk,
- Sekretarz –Anna Barbachen
dokonała wyboru ofert na stanowiska pracy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 2
1.Konkurs ofert został ogłoszony 18 lutego 2011r. 

2.Na stanowisko: Szkolnego koordynatora/ki w Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach wpłynęła jedna oferta: Pani Justyny Jaworskiej. Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Justyna Jaworska spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a jej kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

 

21 lutego 2011 rok.

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach  w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” na stanowisku:

Stanowiska:

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(w SP-7, SP-16, SP-18, SP-38, SP-39)
 • Specjaliści terapeuci (w SP-7, SP-16, SP-18, SP-38, SP-39)
 • Specjaliści gimnastyki korekcyjnej (w SP-7, SP-16, SP-18, SP-38, SP-39)

Wymagania:
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:
wykształcenie wyższe o kierunku nauczanie początkowe lub kształcenie zintegrowane lub edukacja wczesnoszkolna, doświadczenie w  pracy z dziećmi w klasach I - III, umiejętność planowania i organizacji pracy, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo.
Specjalista - terapeuta:
wykształcenie wyższe z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w zakresie terapii pedagogicznej, doświadczenie w  pracy z dziećmi w klasach I - III, wysoka kultura osobista, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo.
Instruktor gimnastyki korekcyjnej:
wykształcenie wyższe z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, umiejętność pracy z dziećmi, wysoka kultura osobista, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo.
Zakres zadań
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:
realizowanie zadań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych z dziećmi klasy drugiej, współpraca z rodzicami, z Szkolnym Koordynatorem Projektu, ze specjalistami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne, prowadzenie wymaganej dokumentacji
Specjalista - terapeuta:
organizowanie i prowadzenie zajęć specjalistycznych w małych grupach, prowadzenie wymaganej dokumentacji, tworzenie i realizowanie oraz weryfikowanie programu zajęć.
Instruktor gimnastyki korekcyjnej:
organizowanie i prowadzenie zajęć specjalistycznych w małych grupach, prowadzenie wymaganej dokumentacji, tworzenie i realizowanie oraz weryfikowanie programu zajęć.
Dokumenty i terminy
Wymagane dokumenty: (dotyczy wszystkich stanowisk)

 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności ( do pobrania ze strony)
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Terminy i miejsce składania dokumentów
Termin składania ofert: do 28 lutego 2011 r. do godz. 13.00 w siedzibie SP39 adres – ul. Obrońców Pokoju 4, 44 – 100 Gliwice
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 01 marca 2011 r.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
nabór na stanowisko…………………. w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Aplikacje, które wpłyną do SP39 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SP 39 w Gliwicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP 39 w Gliwicach przy ul. Obrońców Pokoju 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2009r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458)

Do pobrania :

oświadczenie o niekaralności

kwestionariusz osobowy

18 lutego 2011 rok.

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach  w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” na stanowisku:

Szkolnego koordynatora/ki w Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach

 

Wymagania

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne lub kwalifikacje w obszarze zarządzania placówką oświatową,
 2. zatrudnienie w w/w szkole,
 3. zaangażowanie, kreatywność,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
 5. bardzo dobra organizacja pracy,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet
 7. kursy, szkolenia lub doświadczenie w obszarze realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do głównych obowiązków szkolnych koordynatorów będzie należało:
-rekrutacja grup docelowych,
-promocja projektu,
-opracowanie harmonogramu zajęć,
-organizacja zajęć i ich nadzór,
-przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu,
-organizacja imprez wzmacniających efekty terapeutyczne,
-upowszechnanie rezultatów projektu,
-wspieranie koordynatora we wszystkich podejmowanych przez niego działaniach.
    
Wymagane dokumenty:
    a) list motywacyjny,
    b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony)
    c) życiorys – curriculum vitae,
    d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
    f) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
    g) zaświadczenie o zatrudnieniu
    h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania ofert: do 25 lutego 2011  r. do godz. 13.00 w siedzibie SP39 adres – ul. Obrońców Pokoju 4, 44 – 100 Gliwice
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 28 luty 2011 r.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
nabór na stanowisko…………………. w ramach projektu Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Aplikacje, które wpłyną do SP39 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SP 39 w Gliwicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP 39 w Gliwicach przy ul. Obrońców Pokoju 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Do pobrania :

oświadczenie o niekaralności

kwestionariusz osobowy

 

16 lutego 2011 rok

Oznaczenie sprawy: SP39/1/2011                                                     Gliwice, 16 lutego 2011 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. )
pn.
Wyłonienie kandydata do świadczenia usług koordynatora projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych o nr 45845 - 2011
Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę poniższego Wykonawcy:

 1. Jolanta Gębczyk – Szłuinska, ul. Paderewskiego 112/7, 44 – 100 Gliwice – cena brutto w zł. :  52 800,00 . Punktacja wg kryterium „cena” – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta ubiegająca się o udzielenie zamówienia, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena”.

                                  Z upoważnienia
Kierownika Zamawiającego

Anna Piegza
08 lutego 2011 rok

 

Gliwice: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług koordynatora projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 45845 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 39 , ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice, woj. śląskie, tel. , faks 32 279 33 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp39gliwice.eimperium.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła podstawowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług koordynatora projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kandydata do świadczenia usług koordynatora projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Do zadań Koordynatora należeć będzie: Kontakty z Instytucją Pośredniczącą w zakresie informacji dotyczących realizacji projektu, wymaganej sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, koordynowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, nadzór nad jakością wykonywanej pracy osób zatrudnionych w projekcie, dokonywanie zakupów niezbędnych środków i materiałów, parafowanie dokumentów potwierdzających wykonanie zleconych prac przez osoby zatrudnione przy realizacji projektu, inne czynności zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach PO KL..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ, Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ, oświadczenie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 potwierdzające wymagany specyfikacją 5-letni staż zawodowy pracy w oświacie, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, posiadanie uprawnień do zarządzania oświatą, doświadczenie w zarządzaniu projektami w ramach Priorytetu IX PO KL.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp39gliwice.eimperium.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2011 godzina 09:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice, pok. 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt, którego dotyczy postępowanie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania :

SIWZ

załączniki:

ZAŁ. 1 - OFERTA

ZAŁ. 2 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. 3 - UMOWA KOORDYNATOR

ZAŁ. 4 - WYKAZ OSÓB

31 stycznia 2011 rok

 

Protokół  z dnia 31 stycznia 2011r.
z prac  Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób
zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

Na podstawie:
Zarządzenia nr 01/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia osób zatrudnionych w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”

§ 1
1. 31 stycznia 2011r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Przewodniczący –Beata Włodarczyk,
- Członek Komisji –Justyna Jaworska,
- Sekretarz –Joanna Hepner
dokonała wyboru ofert na stanowiska pracy w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 2
1.Konkurs ofert został ogłoszony 11 stycznia 2011r. 
2.Na stanowisko: Szkolnego koordynatora/ki w Szkole Podstawowej nr 7,16, 18, 38, 39 w Gliwicach wpłynęły cztery oferty: Pani Anny Barbachen, pani Beaty Bednarczyk, pani Beaty Oparczyk i pani Marioli Dworaczek.  Komisja Rekrutacyjna uznała, że Panie A. Barbachen, B. Bednarczyk, B. Oparczyk i M. Dworaczek spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska.
3. Na stanowisko szkolnego koordynatora w Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach nie wpłynęła żadna oferta.
§ 3
1.Na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. finansowych projektu wpłynęła jedna oferta: Pana Przemysława Strzelczyka. Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pan Przemysław Strzelczyk spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a jego kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska. 
§ 4
1.Na stanowisko: specjalista/specjalistka do przeprowadzenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i obsługi prawnej wpłynęła jedna oferta: Pana Przemysława Strzelczyka. Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pan Przemysław Strzelczyk spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a jego kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska. 

§ 5
1.Na stanowisko: obsługa księgowa projektu wpłynęła jedna oferta: Pani Aleksandry Skoczek. Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Aleksandra Skoczek spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a jej kwalifikacje, wiedza i doświadczenie zawodowe są właściwe do zajmowania przedmiotowego stanowiska. 
§ 6

1.Na stanowisko: specjalista/specjalistka do spraw monitoringu i ewaluacji projektu wpłynęła jedna oferta: Pani Agnieszki Bilskiej. Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Agnieszka Bilska spełnia wymagania określone w ogłoszeniu

 

.

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach  w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” na stanowiskach:

Szkolnego koordynatora/ki w Szkole Podstawowej nr 7,16, 18, 38, 39 w Gliwicach

 

Wymagania

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne lub kwalifikacje w obszarze zarządzania placówką oświatową,
 2. zatrudnienie w w/w szkole,
 3. zaangażowanie, kreatywność,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
 5. bardzo dobra organizacja pracy,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet
 7. kursy, szkolenia lub doświadczenie w obszarze realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do głównych obowiązków szkolnych koordynatorów będzie należało:
-rekrutacja grup docelowych,
-promocja projektu,
-opracowanie harmonogramu zajęć,
-organizacja zajęć i ich nadzór,
-przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu,
-organizacja imprez wzmacniających efekty terapeutyczne,
-upowszechnanie rezultatów projektu,
-wspieranie koordynatora we wszystkich podejmowanych przez niego działaniach.
    
Wymagane dokumenty:
    a) list motywacyjny,
    b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony)
    c) życiorys – curriculum vitae,
    d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
    f) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
    g) zaświadczenie o zatrudnieniu
    h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności


Specjalisty/specjalistki ds. finansów

Wymagania
    a) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze)
    b)  doświadczenie w obszarze rozliczania projektów współfinansowanych przez UE
    c) zaangażowanie, kreatywność,
    d) korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
    e) bardzo dobra organizacja pracy,
    f)  bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet

Do głównych obowiązków specjalisty/specjalistki ds. finansów będzie należało:


   -nadzór nad prawidłowym realizowaniem operacji finansowych w ramach projektu.
   -sporządzanie wniosków o płatność.
  -planowanie finansowanie, zmierzające do zapewnienia płynności finansowej w ramach projektu i minimalizowanie zagrożeń związanych z potencjalnym oczekiwaniem na kolejną transzę środków  ( problem dość powszechny w toku realizacji projektów współfinansowanych z UE )
  -wraz ze specjalistą ds. prawnych nadzór nad prawidłowością stosowania ustawy o finansach publicznych.
  -bieżąca kontrola dokonywanych wydatków pod katem założeń budżetowych.
  -końcowe rozliczenie projektu.

Wymagane dokumenty:
    a) list motywacyjny,
    b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony)
    c) życiorys – curriculum vitae,
    d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
    e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
    f) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
    g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności


 

Specjalista/ specjalistka do przeprowadzenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych i obsługi prawnej

Wymagania

 1. wykształcenie wyższe prawnicze (preferowany radca prawny lub adwokat lub prawnik  z rozpoczętą aplikacją radcowską lub adwokacką),
 2. znajomość zagadnień prawnych związanych z EFS, w szczególności dokumentów dotyczących POKL
 3. zaangażowanie, kreatywność,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
 5. bardzo dobra organizacja pracy,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet

Do głównych obowiązków specjalisty/specjalistki będzie należało:


-nadzór nad zgodnym z prawem realizowaniem projektu.
-przeprowadzenie procedur zamówień publicznych, tam gdzie jest to wymagane ustawą oraz nadzór nad procedurami pozaustawowymi.
-kontrola zawieranych w ramach projektu umów z kadrą i innych pod kątem zgodności z prawem ( w tym z prawem pracy oraz prawem cywilnym)
-pomoc dla koordynatora/koordynatorki oraz specjalisty/specjalistki ds. finansów w zakresie zgodności działań z ustawą o finansach publicznych.
-wspieranie konsultacjami prawnymi innych członków zespołu zarządzającego projektu.
    
Wymagane dokumenty:
    a) list motywacyjny,
    b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony)
    c) życiorys – curriculum vitae,
    d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
    e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
    f) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
    g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności


Specjalistki/specjalisty ds.  monitoringu i ewaluacji

 

Wymagania

 1. wykształcenie co najmniej średnie
 2. znajomość zagadnień związanych z EFS, w szczególności dokumentów dotyczących POKL
 3. doświadczenie w zakresie badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego,
 4. zaangażowanie, kreatywność,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
 6. bardzo dobra organizacja pracy,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Interne

Do głównych obowiązków ewaluatora/ewaluatorki będzie należało:


-stały monitoring projektu, w tym czuwanie nad zgodnością realizowanego wsparcia z harmonogramem, czuwanie nad osiąganiem zakładanych wskaźników, opracowanie narzędzi monitoringu
-badania ewaluacyjne w obszarze zaplanowanego wsparcia
-zaplanowanie procesu ewaluacji z uwzględnieniem kryteriów ewaluacji, zakresu przedmiotowego i podmiotowego, pytań badawczych, harmonogramu oraz technik i metod badawczych,
-prowadzenie ewaluacji on going w zgodzie z zapisami w projekcie, sporządzenie raportu po każdej z części modułowych oraz raportu końcowego z wnioskami
-wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi badawczych, w tym co najmniej (desk researche, ankiet, wywiadów grupowych pogłębionych, kart obserwacji,  wywiadów indywidualnych pogłębionych)
-przeprowadzenie badań w miejscu prowadzonych staży i prac grup roboczych (fizyczna obserwacja udzielanego wsparcia w miejscu toczących się zajęć)
-prowadzenie PEFS
-sporządzanie załącznika nr 2 do wniosku o płatność

Wymagane dokumenty:
    a) list motywacyjny,
    b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony)
    c) życiorys – curriculum vitae,
    d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
    e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
    f) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
    g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności


Obsługa księgowa

Wymagania

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne
 2. kwalifikacje w obszarze obsługi księgowej projektów unijnych
 3. znajomość zagadnień związanych z EFS, w szczególności dokumentów dotyczących POKL
 4. zaangażowanie, kreatywność,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
 6.  bardzo dobra organizacja pracy,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet,Ksat

Do głównych obowiązków księgowego/księgowej będzie należało:

  • księgowanie wydatków ponoszonych z konta projektu
  • opisywanie dokumentów nieksięgowych
  • zgłaszanie pracowników do ZUS
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • współpraca z obsługą finansową projektu

   

  Wymagane dokumenty:
      a) list motywacyjny,
      b) oświadczenie o niekaralności( do pobrania ze strony)
      c) życiorys – curriculum vitae,
      d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
      e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
      f) oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania ze strony)
      g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

 

Termin składania ofert: do 21 stycznia 2011  r. do godz. 13.00 w siedzibie SP39 adres – ul. Obrońców Pokoju 4, 44 – 100 Gliwice
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 01 luty 2011 r.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
nabór na stanowisko…………………. w ramach projektu Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Aplikacje, które wpłyną do SP39 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SP 39 w Gliwicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP 39 w Gliwicach przy ul. Obrońców Pokoju 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Do pobrania :

oświadczenie o niekaralności

kwestionariusz osobowy


 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1317885

gościem
od 26.05.2009