4Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://zsp4gliwice.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://zsp4gliwice.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18

Termin przeglądu i aktualizacji: 2023-03-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego http://zsp4gliwice.edu.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Zakrzewska, adres poczty elektronicznej ezakrzewska@zsp4gliwice.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 279-33-92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp4.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp4.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek przy ulicy Obrońców Pokoju 4

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla uczniów dostępne są dwa wejścia:
  Od ulicy Paderewskiego (główne) – na poziomie terenu
  Od ulicy Obrońców Pokoju – na poziomie terenu
 • Dostępność korytarzy, schodów wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są dwie windy, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter.
 • Opis dostosowań
  W windach zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla
  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, portier dostępny przy wejściu głównym)
  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.