Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

OCENIANIE

 

OCENIANIE W KLASACH 1-3

KLASA I
Ocenianie będzie polegało na:

 • motywowaniu ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju
  oraz do dalszej pracy;
 • kierowaniu komunikatów dowartościowujących oraz wspierających pracę uczniów;
 • motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • stosowanie ocen w formie ustalonych wcześniej  symboli A,B,C

 

                                         Zasady oceniania

Edukacja polonistyczna

 • czytanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek
 • poprawność przepisywania wyrazów i krótkich zdań
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja matematyczna

 • odpowiedzi pisemne
 • systematyczność i poprawność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja społeczna

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań
 • pomoc zdalna kolegom i koleżankom w nauce
 • odpowiedzi pisemne

Edukacja przyrodnicza

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań
 • odpowiedzi pisemne

Edukacja plastyczna

 • wytwory plastyczne
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja techniczna

 • wytwory techniczne
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja muzyczna

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja  informatyczna

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Wychowanie fizyczne

 • zaangażowanie w zabawy i gry sportowe
 • przygotowanie ilustracji lub zdjęcia  na temat podany przez nauczyciela

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

 • wskazane przez nauczyciela zadania: karty pracy, ćwiczenia, prace plastyczno- językowe itd. (do wykonania obowiązkowe są wszystkie, ocenie podlegają wskazane)
 • terminowość
 • jakość pracy
 • samodzielne wykonanie
 • za każde zadanie można zdobyć +, które przekładają się na oceny:


+ + + + A+
+ + + A
+ + B
+ C

Język angielski

 • Ocenie podlegają wybrane prace
 • Za mało obszerne zadania uczeń może otrzymać plusa,  trzy zdobyte plusy  składają  się na ocenę A
 • Zadania dodatkowe  mogą być nagrodzone pełną oceną
 • Oceny, które uczeń może zdobyć  w enauczaniu to A,B,C

Religia

 • wykonanie zadań w formie rozwiązania udostępnionych przez nauczyciela kart pracy quizów, krzyżówek, zadań interaktywnych
 • prace pisemne przygotowane przez ucznia
 • prace plastyczne
 • aktywność
 • pilność
 • terminowość
 • jakość pracy
 • zaangażowanie

 

 

KLASA II
Ocenianie będzie polegało na:

 • motywowaniu ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju
  oraz do dalszej pracy;
 • kierowaniu komunikatów dowartościowujących oraz wspierających pracę uczniów;
 • motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • stosowanie ocen w formie ustalonych wcześniej  symboli A,B,C

 

                                         Zasady oceniania

Edukacja polonistyczna

 • czytanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek
 • poprawność pisania krótkich opisów
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja matematyczna

 • odpowiedzi pisemne
 • systematyczność i poprawność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja społeczna

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań
 • pomoc zdalna kolegom i koleżankom w nauce
 • odpowiedzi pisemne

Edukacja przyrodnicza

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań
 • odpowiedzi pisemne

Edukacja plastyczna

 • wytwory plastyczne
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja techniczna

 • wytwory techniczne
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja muzyczna

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja  informatyczna

 • wysłane prace
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Wychowanie fizyczne

 • zaangażowanie w zabawy i gry sportowe
 • przygotowanie ilustracji lub zdjęcia  na temat podany przez nauczyciela

Język mniejszości narodowej – niemiecki

 • wskazane przez nauczyciela zadania: karty pracy, ćwiczenia, prace plastyczno- językowe itd. (do wykonania obowiązkowe są wszystkie, ocenie podlegają wskazane)
 • terminowość
 • jakość pracy
 • samodzielne wykonanie
 • za każde zadanie można zdobyć +, które przekładają się na oceny:


+ + + + A+
+ + + A
+ + B
+ C

 

Język angielski

 • Ocenie podlegają wybrane prace
 • Za mało obszerne zadania uczeń może otrzymać plusa,  trzy zdobyte plusy  składają  się na ocenę A
 • Zadania dodatkowe  mogą być nagrodzone pełną oceną
 • Oceny, które uczeń może zdobyć  w enauczaniu to A,B,C

Religia

 • wykonanie zadań w formie rozwiązania udostępnionych przez nauczyciela kart pracy quizów, krzyżówek, zadań interaktywnych
 • prace pisemne przygotowane przez ucznia
 • prace plastyczne
 • aktywność
 • pilność
 • terminowość
 • jakość pracy
 • zaangażowanie

KLASA III
Ocenianie będzie polegało na:

 • motywowaniu ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju
  oraz do dalszej pracy;
 • kierowaniu komunikatów dowartościowujących oraz wspierających pracę uczniów;
 • motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • stosowanie ocen w formie ustalonych wcześniej  symboli A,B,C

 

                                         Zasady oceniania

Edukacja polonistyczna

 • czytanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek
 • poprawność pisania krótkich opowiadań ,opisu, zdań.
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja matematyczna

 • odpowiedzi pisemne
 • systematyczność i poprawność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja społeczna

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań
 • pomoc zdalna kolegom i koleżankom w nauce
 • odpowiedzi pisemne

Edukacja przyrodnicza

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań
 • odpowiedzi pisemne

Edukacja plastyczna

 • wytwory plastyczne
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja techniczna

 • wytwory techniczne
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja muzyczna

 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Edukacja  informatyczna

 • wysłane prace
 • systematyczność w wykonywaniu poleconych zadań

Wychowanie fizyczne

 • zaangażowanie w zabawy i gry sportowe
 • przygotowanie ilustracji lub zdjęcia  na temat podany przez nauczyciela

Język mniejszości narodowej – niemiecki

 • wskazane przez nauczyciela zadania: karty pracy, ćwiczenia, prace plastyczno- językowe itd. (do wykonania obowiązkowe są wszystkie, ocenie podlegają wskazane)
 • terminowość
 • jakość pracy
 • samodzielne wykonanie
 • za każde zadanie można zdobyć +, które przekładają się na oceny:


+ + + + A+
+ + + A
+ + B
+ C

 • Język angielski
 • Ocenie podlegają wybrane prace
 • Za mało obszerne zadania uczeń może otrzymać plusa,  trzy zdobyte plusy  składają  się na ocenę A
 • Zadania dodatkowe  mogą być nagrodzone pełną oceną
 • Oceny, które uczeń może zdobyć  w enauczaniu to A,B,C

Religia

 • wykonanie zadań w formie rozwiązania udostępnionych przez nauczyciela kart pracy quizów, krzyżówek, zadań interaktywnych
 • prace pisemne przygotowane przez ucznia
 • prace plastyczne
 • aktywność
 • pilność
 • terminowość
 • jakość pracy
 • zaangażowanie

 

 

OCENIANIE W KLASACH 4-8

Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy oraz umiejętności,
a także zasady informowania rodziców i uczniów o postępach w nauce
i uzyskanych ocenach podczas realizowania nauczania zdalnego.

 1. Postępy ucznia w realizacji podstawy programowej będą monitorowane poprzez analizę pracy ucznia wykonywanej zdalnie (m.in. zapoznanie się z treścią materiałów udostępnionych przez nauczycieli, wykonanie poszczególnych zadań), umiejętność wykorzystywania przez ucznia posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań, umiejętność rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów i innych materiałów, umiejętność wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (w miarę możliwości).
 2. Ocenie będą podlegały: przede wszystkim podjęcie wysiłku i inicjatywa, a także aktywność, pilność, terminowość, jakość pracy, zaangażowanie, samodzielność. 
 3. Podczas zdalnego nauczania uczniowie wykonują zadania i prace zlecone przez nauczyciela oraz wysyłają nauczycielowi w określonej przez niego formie i terminie wskazane zadania i  notatki.
 4. Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji oraz formę, w jakiej należy przesłać efekty pracy.
 5. Nauczyciel sprawdza wszystkie nadsyłane prace. Jeżeli to konieczne, udziela informacji zwrotnej.
 6. Jeśli konkretne zadanie będzie podlegało ocenie w postaci bieżącego wpisu do dziennika, nauczyciel zawrze tę informację w treści zadania.
 7. Ocenie podlegać będą różnorodne formy przesyłanych prac: dokumenty tekstowe, prace udokumentowane zdjęciem, filmem, prezentacją, pliki wykonane w różnych aplikacjach, zadania z mapami, testy na platformie Google Classroom udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,  dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami, prace plastyczne przesłane w formie zdjęcia  (z  uwzględnieniem „możliwości technicznych ucznia”), zadania online, łamigłówki, quizy, nagrane wypowiedzi, dyskusje itp.
 8. Nauczyciel może zrezygnować z przeprowadzania sprawdzianów.
 9. Uczniowie mogą być nagradzani dodatkowo plusami, które, zsumowane, zamienia się na pełną ocenę.
 10. Oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego i są one jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 11. Nauczyciel wystawia ocenę roczną, biorąc pod uwagę zarówno oceny uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz te zdobyte przez ucznia w trakcie realizowania zdalnego nauczania.
 12. Jedna ocena na półrocze może być podstawą do klasyfikowania.
 13. W sytuacji braku kontaktu z wybranymi uczniami, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn.
 14. W razie niezrozumienia tematu, polecenia lub problemów ze sprzętem uczeń lub rodzice/opiekunowie mogą zawsze zwrócić się bezpośrednio do nauczyciela (drogą mailową lub przez dzienniczek elektroniczny), aby upewnić się lub poprosić o bardziej szczegółowe wytłumaczenie zagadnienia.

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1291840

gościem
od 26.05.2009