Protokół nr 8
z zebrania Rady Rodziców przy szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach

w dniu 30 maj 2012r.

Obecni:
Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas – 10 osób,
w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców – 3 osoby.

Goście:

Pani Dyrektor Jolanta Gębczyk - Szłuińska,


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek zebrania:

 1. Powitanie zebranych osób.

 2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

 3. Omówienie tematów:

  1. Przedstawienie przez Panią Dyrektor planów na przyszły rok szkolny.

  2. Propozycja RR terminów organizacji zebrań klasowych oraz konsultacji z nauczycielami.

  3. Brak wpłaty na RR z klasy IVa.

  4. Brak rozliczenia z zakupu wykładziny do świetlicy szkolnej.

  5. Problem jakości posiłków.

  6. Oferta kolonii.

  7. Uzgodnienie terminu następnego spotkania RR.

 4. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.
Zebranie otworzyła Przewodnicząca RR Katarzyna Koprowska.
Powitała zebranych członków RR oraz gości.

Ad. 2.
Rozpatrzenie wniosków:

  1. na sfinansowanie zakupu maskotek, teczek i listów gratulacyjnych oraz słodyczy dla szóstych klas.

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 17.  1. na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego i doposażenia sali gimnastycznej.

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 18.  1. na sfinansowanie zakupu nagród na koniec roku szkolnego 2011/2012.

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 19.

Ad. 3.1.
Pani Dyrektor przedstawiła zmiany podstawy programowej – inne podejście do przekazywania wiedzy, większy nacisk na pracę zespołową. Wiąże się to ze zmianą postawy rodziców względem swoich dzieci oraz zmianą w przekazywaniu wiedzy przez nauczycieli. Drugim tematem poruszonym przez Panią Dyrektor to przedstawienie wizji organizacyjnych funkcjonowania szkoły oraz dodatkowo oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym 2012/2013, oraz stan rekrutacji do klas I na chwilę obecną. Dodatkowo RR poprosiła o możliwość wycofania systemu dwuzmianowego. Otrzymano zapewnienie od Pani Dyrektor, że temat ponownie będzie analizowany oraz w przypadku potrzeby utrzymania dwuzmianowości, system obejmie w równym stopniu wszystkie klasy od I do III.

Ad 3.2
RR proponuje, aby w nowym roku szkolnym 2012/2013 zebrania klasowe oraz konsultacje z nauczycielami odbywały się o godz. 17:00 w następujących terminach:

3.2.112 wrzesień 2012r – zebranie,

3.2.217 październik 2012r – konsultacje,

3.2.314 listopad 2012r – zebranie,

3.2.49 styczeń 2013r – konsultacje,

3.2.56 luty 2013r – zebranie,

3.2.627 marzec 2013r – konsultacje,

3.2.724 kwiecień 2013r – zebranie,

3.2.815 maj 2013r – konsultacje.

Ad. 3.3
Nadal brak wpłaty kwoty pieniężnej na RR z klasy IVa. Przedstawiciel klasy IVa obecny na zebraniu RR przekaże przewodniczącemu klasy oraz rodzicom dzieci z tej klasy problem oraz zobowiąże skarbnika do wpłaty należnych składek.

Ad. 3.4
Ze względu na dalszy brak rozliczenia ze zakupu wykładziny na potrzeby świetlicy, RR zgłosiła Pani Dyrektor, aby wyjaśniła tą sytuację.

Ad. 3.5
Ze względu na sygnały od rodziców na temat pogorszenia się, jakości posiłków Pani Katarzyna Koprowska zgłosi problem firmie cateringowej.

Ad. 3.6
Pani Katarzyna Koprowska poinformowała, że w szkole znajduje się oferta kolonii dla dzieci, które współorganizowane są przez naszą szkołę SP 39 (załącznik do protokołu).

Ad. 3.7
Ustalono termin następnego spotkania RR na 5 września 2012r.

Ad. 4
Zebranie zakończyła Przewodnicząca RR Katarzyna Koprowska.Protokołował


sekretarz RR Mariusz TworuszkaUchwała nr 17
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach
w roku szkolnym 2011/2012
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 520 zł na sfinansowanie zakupu maskotek, teczek i listów gratulacyjnych oraz słodyczy dla szóstych klas.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka Uchwała nr 18
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach
w roku szkolnym 2011/2012
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 2115,10 zł na sfinansowanie sprzętu sportowego i doposażenia sali gimnastycznej.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 19
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 w Gliwicach
w roku szkolnym 2011/2012
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 3000 zł na sfinansowanie zakupu nagród na koniec roku szkolnego 2011/2012.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka