Protokół nr 1
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

w dniu 10 września 2012r.

Obecni:
Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych – 26 osób,
w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców – 3 osoby.

Goście:

Pani Dyrektor – Beata Włodarczyk,

Pani Pedagog – Małgorzata Łodo,

Pani mgr Ewa Fugowska.


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek zebrania:

1Powitanie zebranych osób.

2Przedstawienie i omówienie celów przez Panią Dyrektor na bieżący rok szkolny.

3Przedstawienie do zaopiniowania zmian w statucie Szkoły.

4Rozliczenie finansowe RR za zeszły rok szkolny.

5Wybór nowego prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej.

6Zaplanowanie kolejnego spotkania RR oraz spotkania Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej.

7Zakończenie zebrnia.

Ad. 1.
Zebranie otworzyła Przewodnicząca RR Katarzyna Koprowska.
Powitała zebranych członków RR oraz gości.

Ad. 2.
Pani Dyrektor Beata Włodarczyk zapoznała RR z głównymi celami na nowy rok szkolny.
Do głównych celów należy pozyskanie środków finansowych na:
- renowację nawierzchni hali gimnastycznej
- renowację wewnętrzną oraz zewnętrzną budynku szkoły.
Pani Dyrektor przedstawiła harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole.
Dodatkowo poinformowała o powrocie akcji: „Mleko” dla wszystkich uczniów oraz „Owoce”
dla uczniów klas I-III szkoły.
Zmienione zostały na wniosek RR terminy oraz harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami.

Ad. 3.
Pani pedagog mgr Beata Łodo oraz Pani mgr Ewa Fugowska przedstawiły zmiany w statucie Szkoły.
Statut Szkoły został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców.

Ad. 4.
Księgowa RR Agnieszka Zienkiewicz poinformowała, że rozliczenie finansowe za ubiegły rok szkolny zostanie przedstawiony Komisji Rewizyjnej do końca września 2012r. Jest to spowodowane brakiem rozliczeń finansowych przez nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie w roku szkolnym 2011/2012.

Ad. 5.
Dokonano wyborów do prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

5.1. Do prezydium RR jednogłośnie wybrano na przewodniczącego RR panią Katarzynę Koprowską, na wiceprzewodniczącego RR pana Krzysztofa Głuch, na księgową RR panią Agnieszkę Zienkiewicz, na sekretarza RR pana Mariusza Tworuszka. Osoby wybrane zgodziły się na pełnienie powierzonych im zadań.

5.2.
Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane jednogłośnie osoby które dotychczas pełniły te zadania. Osoby wybrane zgodziły się na pełnienie powierzonych zadań.
Obecny skład Komisji Rewizyjnej: Pani Alina Staneczek, Pan Andrzej Sibik, Pani Aleksandra Kusyk.

Ad. 6.
Ustalono termin następnego spotkania RR na dzień 08.10.2012r, oraz termin spotkania roboczego Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej na dzień 02.10.2012r.

Ad. 7. Zebranie zakończyła Przewodnicząca RR Katarzyna Koprowska.Protokołował


sekretarz RR Mariusz Tworuszka