Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Projekty i programy edukacyjne

 

PROJEKT "STAWIAM NA NAUKĘ"

Stawiam na naukę!

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie  9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu

1.07.2012 -  30.06.2013

Całkowita wartość projektu

 1.958.989,80

Wartość dofinansowania

 1.958.989,80

Realizator / Biuro Projektu
Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: UDA-POKL 09.01.02-24-220/11-00 z dnia 04.07.2012 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej  pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Gliwice.

Opis projektu:
Projektem zostanie objętych 938 uczennic i 882 uczniów  klas I-III  wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Projekt jest ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ma na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia, a także przyczynia się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej gliwickich szkół podstawowych.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie  indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III 28 szkół podstawowych poprzez organizację:

 • zajęć specjalistycznych eliminujących lub łagodzących  określone dysfunkcje
 • zajęć rozwijających  uzdolnienia.

Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

 • zminimalizowanie trudności w uczeniu się poprzez uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych;
 • zminimalizowanie wad postawy poprzez uczestniczenie z zajęciach gimnastyki korekcyjnej;
 • rozwój umiejętności uzdolnionych uczniów i uczennic poprzez uczestniczenie zajęciach dodatkowych;
 • poprawę w zakresie komunikacji społecznej i psychoedukacji poprzez uczestniczenie w zajęciach specjalistycznych.
 • Działania dla wszystkich szkół zaplanowane w ramach projektu obejmują:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych artystycznie
   ( muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne );
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych ( nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne oraz język angielski );
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych - sportowe;
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

   

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1317878

gościem
od 26.05.2009