Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Projekty i programy edukacyjne

 

PROJEKT - "ROZWIŃ SKRZYDŁA - ODKRYJ SWOJE UZDOLNIENIA"

 

Podsumowanie Projektu ,,Rozwiń skrzydła odkryj swoje
uzdolnienia”
- szczegóły

 

 

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: 01.02.2011 - 30.11.2012

Realizator/ Biuro Projektu:

Szkoła Podstawowa nr 39; ul. Obrońców Pokoju 4, 44-100 Gliwice


Cel projektu:

Celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie opartej na wiedzy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie. Dlatego postanowiono wspierać działania które dostosowane do potrzeb poszczególnych grup społecznych pozwolą osiągnąć ten cel. Raport o Rozwoju Społecznym Polska2007 UNDP zaleca podejmowanie działań zmierzających do tego by już najwcześniejsze etapy edukacji dawały solidne i szerokie podstawy do kształcenia bardziej wyspecjalizowanego. Tymczasem według GUS liczba dziewczynek DZ i chłopców CH w wieku 7-14 lat wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (PP) wynosi średnio 24%. Jeżeli wsparcie to zostanie udzielone na wcześniejszym etapie rozwoju to efekty są lepsze. W 2008 Gliwicki Ośrodek Metodyczny przeprowadził diagnozę czynników osłabiających efekty nauczania w gliwickich szkołach podstawowych po I etapie kształcenia. Szkoły objęte projektem uwzględniły wyniki diagnozy i opracowały jednorodny Plan który stał się częścią ich Programów Rozwojowych i Programów Profilaktycznych.

Cel główny projektu to zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji społecznych uczniów drugich klas pięciu gliwickich szkół podstawowych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych realizowanych w latach szkolnych 2011/12.

Cele szczegółowe:


-podniesienie efektywności nauczania
-niwelowanie dysfunkcji rozwojowych
-wzrost kompetencji społecznych
-wzrost umiejętności radzenia sobie z agresją
-umożliwienie uczniom odniesienia sukcesów edukacyjnych
-indywidualizacja zajęć (zajęcia w małych grupach lub indywidualne)
-zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki poprzez zajęcia kształcace kompetencje społeczne (w tym moduł równościowy)


Cel główny projektu wpisuje się w cel strategiczny 4 POKL zgodny jest z Planem Działania na 2010 dla Priorytetu IX w woj. śląskim. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2006/15 w obszarze wyrównywania szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez przełamywanie barier edukacyjnych i wychowawczych a także Strategią Edukacyjną Miasta Gliwice 2005/12 gdzie cel kierunkowy to stworzenie optymalnego systemu opieki PP .Projekt jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z 07.01.2003 w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z reformą systemu oświaty (zmiana podstawy programowej), która zakłada że każdy uczeń jest uzdolniony - szkoła ma odnaleźc i rozwijac te uzdolnienia jednocześnie udzielając pomocy uczniom z trudnościami w nauce

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:

  • Organizacja specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych. Będą to:zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 60 DZ i CH–13 grup po 2-5 uczniów, gimnastyka korekcyjna dla 80 DZ i CH (6grup po 10-15), zajęcia z terapii zachowań dla 30 DZ i CH (6 grup po 4-6 uczniów), zajęcia logopedyczne dla 50 DZ i CH ze względu na specyfikę dysfunkcji będą to zajęcia indywidualne.
  • Organizacja zajęć integracyjno-wychowawczych
    Zostanie utworzonych 7 grup zajęć, które będą odbywały się 1x tygodniu x1h
    Celem zajęć będzie niwelowanie problemów wychowawczych poprzez integrację DZ i CH dysfunkcyjnych z resztą klasy. Będą to zajęcia ruchowe oraz wykorzystujące techniki gier i zabaw do integrowania grupy rówieśniczej
  • Organizacja zajęć kształcących kompetencje społeczne
    Zajęcia będą odbywały się w 12 grupach (całe zespoły klasowe).Każda grupa skorzysta z dwóch 4h bloków zajęć. Zostaną one przeprowadzone na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej. Będą składały sie z dwóch modułów - preorientacja zawodowa dostosowana do wieku uczniów i tematyka równości płci.

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1317946

gościem
od 26.05.2009